10 april, 2018

Bli framtidssäkrad

Ett av de besvärligaste problemen med ett stort mjukvarusystem är att byta ut någon av de ingående tekniska komponenterna mot en modernare variant eller från en annan leverantör. Att bara byta databas kan vara en stor utmaning.

Det gör ofta att man sitter kvar i gammal teknologi för länge, inte uppgraderar till nya versioner eller inte drar tillräcklig nytta av nya bibliotek och tjänster. Helt enkelt för att det blir för stor arbetsinsats att ändra i all kod.

Robotar gör det enklare att byta plattform

Att det är krångligt och tidsödande beror helt enkelt på att traditionell programkod innehåller två saker samtidigt.

  1. Dels kod som utför affärsnyttan och  utför själva affärslogiken.
  2. Dels kod som behövs för att rätt utnyttja den plattform som programmet körs i. Det är till exempel  operativsystem, bibliotekstjänster, databaser och mycket annat. 

Att då byta den del av koden som är plattformsspecifik, utan att förändra den inprogrammerade affärsnyttan är vanligtvis en mycket omfattande manuell uppgift. Det kan i värsta fall ta så många resurser i anspråk att det helt enkelt inte lönar sig.

Robotar hjälper även till för detta. Du kan snabbare byta teknisk plattform genom att den mesta informationen om systemets innehåll ligger i specifikationerna och inte i vanlig programkod. Det beror helt enkelt på att en robot arbetar med två olika indata, en specifikation av affärsinnehållet och en mall med plattformsspecifika detaljer.

Med robotar blir uppgiften i stället att bygga en ny mall som passar den nya plattformen. Den uppgiften kan då göras parallellt med att den vanliga utvecklingen av produkten pågår.

Snabbare att bygga prototyper

Det är också mycket enklare att prova nya tekniker, utan att behöva skriva om en mängd kod. På samma sätt så är det bara robotens mall som behöver anpassas, 

En prototyp kan därför få samma innehåll som den befintliga produkten. Enda skillnaden blir att en del funktionalitet kanske inte är implementerad i mallarna ännu, men kan då utvecklas klart senare.

Summering

Den viktigaste egenskapen hos robotar är att:

Kunskapen om det affärsmässiga innehållet är skilt från den tekniska implementationen.

Vill du också vara framtidssäkrad?